STATUT

STATUT PRZYKŁADOWY

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowe „Altius” Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest klubem sportowym działającym w formie Stowarzyszenia

 • 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 • 3

Dla realizowania celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z postanowieniem tamtejszego prawa.

 • 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18.01.1996 roku o Kulturze Fizycznej (DZ. U. 01.81.889 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 • 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 • 7

      Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. a) Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
 2. b)Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 3. c)Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
 4. d)Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę
 5. e) Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży.
 6. f) Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.
 7. g) Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
 8. h) Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego.
 9. i) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 10. j) Organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów.
 11. k) Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.
 12. l) Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury Wrocław Fabryczna.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

 • 11
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.
 • 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brania udział w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
 3.  Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.
 4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członkom poniżej 16 lat nie przysługują uprawnienia z pkt.1

 • 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

 • 14

Członkowie wspierający mają prawo do:
– Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach
Stowarzyszenia  z głosem doradczym,
– Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.
– Korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie
– Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

 • 15

Do obowiązków członków należy:
– Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
– Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
– Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.
– Płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Stowarzyszenia.

 • 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
– dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
– śmierć członka,
– rozwiązanie się Stowarzyszenia,
– skreślenie z listy członków.

 • 17

Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
– umyślnego naruszenia postanowień statutu,
– nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.

 • 18

Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 2. b) Zarząd,
 3. c) Komisja Rewizyjna
 • 20

– Kadencja władz trwa 4 lata.

– Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

– Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większo­ścią głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 • 21
 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia zwoły­wane jest przez Zarząd raz na 4 lata
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok .
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
 5. a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie póź­niej niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Organ zwołujący Walne Zebranie Stowarzyszenia powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
 8. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia rozszerzony.
 • 22
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 2. a)uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Stowarzyszenia,
 3. b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 5. d)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej ,
 6. e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
 7. f)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 8. g) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia,
 9. h) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
 10. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 11. 3. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 31 i § 32 ust.1 uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 12. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 • 23
 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd liczy 5 osób, które spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć miesięcy.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obec­ność co najmniej 3 członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 • 24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 6. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 9. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
 • 25
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 5. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 3 członków Komisji.
 • 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1 .Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej
i finansowej Stowarzyszenia

 1. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 2. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
 4. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
 5. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem.
 6. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 • 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 2/5 pochodzących z wyboru dla każdej z Władz.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

 • 28
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia
 • 29
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzania na­stępujących kar:
 2. a) upomnienia,
 3. b) nagany,
 4. c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 5. d) wykluczenia
 6. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni
 7. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia

 • 30
 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki finansowe, nieruchomości rzeczy ruchome.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje z:
 3. a) składek członkowskich,
 4. b)dotacji budżetowych na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej, profilaktyki, zdrowia, ekologii, itp.
 5. c) darowizn, zapisów, spadków osób prawnych i fizycznych,
 6. d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
 7. e) innych źródeł.
 • 31

1.Do nabywania praw , zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza,

 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w innych niż wymienione w ust.1. wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza,

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 • 32

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 • 33
 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.